\(\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+...+\frac{1}{4^{n}}+...=?\)

instructions