\(\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+...+\frac{1}{3^{n}}+...=?\)

instructions